Downloads

Hieronder vind je een aantal documenten die je kan downloaden.

Pedagogisch beleidsplan

Het pedagogisch beleidsplan geeft onze visie weer op de dagelijkse omgang met de kinderen binnen kinderdagverblijf Jottum B.V.. Deze visie gaat uit van de vier pedagogische basisdoelen van professor Riksen Walraven:

  1. Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid;
  2. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties;
  3. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties;
  4. Kinderen gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van een samenleving eigen te maken.

Deze doelen realiseren we door aandacht voor onze pedagogisch medewerkers (PM-ers). We stimuleren en coachen ze op interactievaardigheden. Daarnaast hebben we oog voor de kwaliteit van de leefomgeving (de locatie, meubilering en de aangeboden materialen) en de structurele kwaliteiten (de samenstelling van de groep, de groepsgrootte, de groepsstabiliteit en het aantal medewerkers).

Je kan het hele plan downloaden door op deze link te klikken: Pedagogisch Beleidsplan Jottum 2023 (PDF, versie januari 2023, 193KB).

Huisregels

De huisregels bevatten afspraken die we met elkaar maken. In dit document staat beschreven:

  • wat we doen als kinderdagverblijf op de werkvloer,
  • hoe we dat doen, en
  • waarom we ervoor gekozen hebben om dat op deze manier te doen.

Je kan de huisregels downloaden door op deze link te klikken: Huisregels Jottum 2024 (PDF bestand, maart 2024, 344KB).

Veiligheid en gezondheid

Met behulp van ons beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid wordt inzichtelijk gemaakt hoe wij werken. Het doel van dit beleid is de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel- en leefomgeving te bieden. Daarbij worden de kinderen beschermd tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren ze omgaan met kleine risico’s.

Je kan ons beleid omtrent Veiligheid en Gezondheid downloaden door op deze link te klikken: Beleid Veiligheid en Gezondheid Jottum 2023 (PDF bestand, 234KB).

Administratie

Alles dat niet met de directe zorg voor je kindje te maken heeft komt terecht bij onze administratie. We hebben ook hier onze werkwijze vastgelegd in een document. Je kan hier alles lezen wat met de opvang te maken heeft, van begin tot einde.

Het document is te downloaden door op deze link te klikken: Administratie Jottum (PDF Bestand, 108KB).