Pedagogisch beleid

In ons pedagogisch beleidsplan staat beschreven wat we doen als kinderdagverblijf (KDV) op de werkvloer, hoe we het doen en waarom we het zo doen. We hebben het in dit beleidsplan over het pedagogisch handelen, het inrichten van de ruimtes in het KDV en het scheppen van voorwaarden voor een goede ontwikkeling van de kinderen. We willen ouders en kinderen het volgende garanderen:

Een veilige plek

Dit doen we door privacy van ouders en kinderen te waarborgen, voorspelbaar te zijn in onze gedragingen, structuur te bieden en door te zorgen dat de ruimtes en materialen voldoen aan eisen van GGD en brandweer. Dit wordt elk jaar door de betreffende instanties gecontroleerd.

Stimuleren

Dit doen wij door de eigenheid van ouders en kinderen te respecteren en mogelijkheden/ruimte te bieden om kinderen in eigen tempo en op hun eigen manier te laten ontwikkelen.

Pedagogische onderbouwing

Dit realiseren we door op de hoogte te blijven van nieuwe pedagogische inzichten, door steeds bewust te blijven van onze pedagogische doelen (teamvergaderingen/cursussen) en door daadwerkelijk toe te passen wat in het pedagogisch beleidsplan staat beschreven.

Een warme plek

Elk kind en elke ouder is voelbaar welkom en wordt gezien. De Pedagogisch Medewerkers (PM-ers) houden van de kinderen om wie ze zijn en niet om wat ze kunnen/doen of van welke ouder ze zijn. Hierbij zijn wij attent op wat we zelf meebrengen aan ervaring uit eigen jeugd en mogelijk daar aan gekoppelde oordelen, overtuigingen of gewoontes. Een vaste vraag die we ons steeds stellen is: “Kan het ook anders?”

Kwaliteit

Wij gaan altijd voor de beste kwaliteit van opvang voor jullie kind(eren).
Daarom kiezen wij voor minimaal twee en maximaal vier hele dagen opvang per kind. Opvang voor halve dagen, voor één dag in de week en het ruilen van dagen past niet binnen onze visie op kwaliteit.

Opvang kan best intensief zijn voor kleine kinderen. Dat vangen we op door
rust, regelmaat en veiligheid te creëren. Zo ondersteunen we de ontwikkeling van een gezonde hechtingsstijl. Dat betekent dat we zoveel mogelijk vertrouwde gezichten op dezelfde dag willen. De kinderen kunnen zo een band opbouwen met de PM-er en met de andere kinderen in de groep. Alleen een vertrouwde PM-er kan echte troost bieden op moeilijke momenten. In een vast groepje ontstaan vriendschappen tussen de kinderen. En alleen door de voorspelbaarheid van de gezichten en het vaste dag- en weekritme ervaren de kinderen een gevoel van veiligheid.

Rust en veiligheid

Door rust en veiligheid hebben kinderen energie en ruimte over om te spelen, te leren en te ontwikkelen. Door rust hebben de PM-ers tijd en aandacht voor één-op-één momenten, spel en educatie.

Het is begrijpelijk dat ouders flexibiliteit of ruiling in de opvang waarderen. We merken echter dat dit ten koste gaat van de veiligheid en de vertrouwde
omgeving die wij de kinderen willen bieden.

Eén dag opvang in de week biedt te weinig basis voor een veilige hechtingsrelatie met de PM-ers. Zelfs het ruilen van dagen geeft te veel wisselende groepssamenstellingen. Ook het tussentijds halen, brengen en overdragen kost veel tijd van de PM-er. Het eten en naar bed brengen is voor kinderen een rustmoment. En een verandering in de samenstelling van de groep en het zien van (andere) ouders zorgt voor onrust en opnieuw wennen aan elkaar. Het bepaalt de sfeer en de hoeveelheid stress voor álle kinderen.

Bij ons blijven de kinderen centraal staan!

Op onze pagina met downloads kan je ons hele beleid terugvinden als PDF bestand.