Privacybeleid kinderdagverblijf Jottum B.V.

Jottum hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jottum houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

 • je gegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • de verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • wij vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • er passende technische en/of organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • wij op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en wij je rechten respecteren.

Als kinderdagverblijf zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Kinderdagverblijf Jottum B.V.
Kleine Rozenstraat 19
9712 TL Groningen
telefoon: 0503131344
e-mail: info@jottum.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door Jottum verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten;
 • Het versturen van informatie;
 • Het aangaan van plaatsingsovereenkomsten;

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Plaats;
 • Provincie;
 • Land;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Bankrekeningnummer;
 • BSN;
 • een kopie van je ID-kaart of paspoort

Website

Onze website is te bereiken via de URL’s www.jottum.nl en www.jottum.nu. Op de website maken we gebruik van Google Analytics voor het verzamelen van gegevens over het gebruik van de site. Dat doen we zodat we de website waar nodig kunnen verbeteren. In de instellingen van Analytics hebben we ervoor gezorgd dat je IP-adres geanonimiseerd wordt opgeslagen.

Als je een contactformulier invult, worden deze gegevens via e-mail verstuurd naar ons e-mailadres. Er wordt geen kopie opgeslagen in de database van de website.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor salarisadministratie, verzekering, Pensioenfonds, DUO en de belastingdienst.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Om te voorkomen dat er via het contactformulier spam wordt verstuurd, maken wij gebruik van de Google service reCAPTCHA. Google vereist dat we je op de hoogte stellen van hun privacybeleid en van hun servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met het gebruik van reCAPTCHA kunt u het beste een mail sturen naar info@jottum.nl of telefonisch contact opnemen met 050-3131344.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Jottum bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit is gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Beveiliging

Om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • alle PC’s met persoonsgegevens zijn beveiligd met een gebruikersnaam en een wachtwoord;
 • wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met alle derde partijen die inzicht hebben in jouw persoonsgegevens;
 • persoonsgegevens worden in een map in een afgesloten kast in kantoor bewaard

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!